Jeugd

Lees hier waarvoor jeugdigen in de praktijk terecht kunnen of meld je direct aan.


Waarom aanmelden?

Ouders maken zich wel eens zorgen over hun kind. En ook kinderen maken zich wel eens zorgen over zichzelf of hun omgeving.
Dat is onderdeel van opvoeden en opgroeien.
Maar wanneer deze zorgen aanhouden of het dagelijks functioneren van een kind of jongere er onder lijdt, is het goed professionele hulp te zoeken. Dit geeft vaak in een korte tijd al verlichting van de klachten.
De PsyPraktijk|VanUden - Jeugd is er voor kinderen en jongeren die vragen hebben over:

 • angsten, fobieën en dwang
 • depressie en dysthymie
 • stress en faalangst
 • pestervaringen
 • psychosomatische klachten
 • lichamelijke klachten waarvoor geen oorzaak is gevonden
 • eetproblemen
 • traumatische ervaringen (seksueel misbruik, geweld in het gezin)
 • gezinsproblemen
 • gestagneerde rouw
 • persoonlijkheidsproblematiek
 • schoolproblemen en leren
 • sociale omgang (o.a. autisme)
 • druk of agressief gedrag
 • intelligentieonderzoek
 • diagnostiek bij vermoeden van AD(H)D
 • diagnostiek bij vermoeden Autisme Spectrum Stoornissen

Voor wie?

Iedereen tussen 6 en 18 jaar.
Voor zowel kortdurende (basis GGZ) als langdurende behandeling (SGGZ).
Het accent in de praktijk ligt op psychotherapeutische behandeling bij jongeren. Door de aanhoudende drukte is er onvoldoende capaciteit voor uitgebreide diagnostiek.
Behandeling wordt volledig vergoed voor inwoners uit de gemeente Utrecht:

 • KOOS gebied
 • Verwijzing kan via KOOS óf rechtstreeks via de huisarts!

Intake


Intake

In het eerste gesprek staan wij stil bij de hulpvraag, het ontstaan en verloop van de klachten en de soort hulp die je zoekt voor jezelf als ouder of je kind.
Bij het intakegesprek zijn ouders met hun kind aanwezig. Uiteraard kan het gesprek met een jongere ook individueel plaatsvinden.
Aan het eind van het gesprek bespreken we een voorstel voor verdere behandeling of diagnostiek.
Klik hier voor meer informatie over de praktijkruimte en de praktijkhouder.

Meenemen

Belangrijk is dat je tijdens het eerste gesprek het volgende meeneemt:

 • Verwijsbrief van de huisarts met daarop vermeld: vermoedelijke DSM-V classificatie, AGB-code van de verwijzende (huis)arts, type behandelprestatie (Basis GGZ of Specialistische GGZ)
 • Geldig identiteitsbewijs
 • Ingevuld aanmeldformulier

Diagnostiek


In de PsyPraktijk|VanUden - Jeugd kunnen kinderen, jongeren en hun ouders terecht met vragen over onder andere onderstaande thema's. De bevindingen worden met de ouders en het kind, indien de leeftijd dit toelaat, besproken.
Er wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van door de COTAN goedgekeurde tests.

 • Intelligentie
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Gedragsproblemen
 • ADHD of ADD
 • Autisme (pervasieve ontwikkelingsstoornis)
 • Schoolniveau
 • Posttraumatische stress

Individueel onderzoek

Dit kan bestaan uit enkele individuele gesprekken, psychodiagnostisch onderzoek en/of een schoolobservatie om de sterke kanten en problemen van de jeugdige beter in kaart te brengen.

Ontwikkelingsanamnese

In een gesprek met de ouders wordt de ontwikkeling van het kind doorgenomen. Dit geeft belangrijke informatie over mogelijkheden en kwetsbaarheden van jullie kind.

Gezinsdiagnostiek

Soms is het nodig een gesprek te voeren met het hele gezin om de onderlinge relaties te leren kennen, na te gaan welke problemen in het gezin spelen en hoe alle gezinsleden hierover denken en mee omgaan.

Behandeling


Doel van de behandeling is dat de cliënt meer greep krijgt op zichzelf en zijn omgeving. Er wordt veel waarde gehecht aan een open, gelijkwaardige en actieve samenwerkingsrelatie tussen therapeut en cliënt(systeem). Op een flexibele wijze wordt aangesloten bij de vraag van de cliënt.

In geval van jeugdigen kan dit inhouden dat wanneer de individuele therapie van het kind of jongere centraal staat, de ouders daarbij betrokken worden. In andere gevallen kan de ondersteuning meer gericht zijn op de ouders.

Omdat kinderen een groot deel van hun tijd op school doorbrengen acht ik ook de samenwerking met scholen van groot belang. Desgewenst kunnen de resultaten van een psychodiagnostisch onderzoek of de behandelingsimplicaties voor de schoolsituatie met school besproken worden. Ook kan de school begeleiding krijgen. Dit kan zowel door ouders als door scholen (met toestemming van ouders) aangevraagd worden.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een samensmelting van twee psychotherapeutische methoden: gedragstherapie en cognitieve therapie.

In de gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe men handelt, bepaalt immers ook in belangrijke mate hoe men zich voelt. De behandelaar helpt de cliënt de problematische gedragingen en de omstandigheden waarin deze voorkomen in kaart te brengen en bedenkt samen met de cliënt beter passend gedrag. De cliënt leert dit niet alleen door erover te praten maar ook door het nieuwe gedrag stap voor stap in praktijk te brengen.

In de cognitieve therapie wordt veel waarde gehecht aan de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Uitgangspunt van de cognitieve therapie is dat gevoelens en gedragingen veroorzaakt of in stand gehouden worden door ideeën en overtuigingen over onszelf, de ander of de wereld. Wanneer men geneigd is te negatief te oordelen kan dit leiden tot lastige gevoelens en gedragingen. Bij een negatieve wijze van denken, onderzoeken therapeut en cliënt of deze wijze van denken reëel is en wordt samen gezocht naar meer passende gedachten.

Door middel van oefeningen en thuisopdrachten wordt de cliënt in cognitieve gedragstherapie gestimuleerd om ook buiten de therapiezittingen actief te werken aan de behandeling. Cognitieve gedragstherapie sluit zo concreet mogelijk aan op de moeilijkheden van de cliënt. Doorgaans gaat het om tien tot vijfentwintig zittingen. Voor uitgebreide informatie zie www.vgct.nl

Oplossingsgerichte therapie

Bij oplossingsgerichte therapie is het doel om mensen flexibeler te maken in het oplossen van hun problemen, mogelijkheden te scheppen en hoop voor de toekomst te geven. Er wordt uitgegaan van de kracht en de creativiteit van de cliënt en diens probleemoplossend vermogen. De onderliggende gedachte is dat de cliënt de oplossing al in zich heeft en dat door het stellen van specifieke vragen dit proces bevorderd kan worden. De oplossingsgerichte therapie is gericht op de toekomst. Door in bepaalde situaties anders te gaan handelen, gaat de cliënt ook vaak anders tegen het probleem aankijken. Oplossingsgerichte therapie is in principe kortdurend.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Voor uitgebreide informatie zie www.emdr.nl. Hier kunt u diverse brochures downloaden en een filmpje zien van een EMDR therapie.

Ouderbegeleiding

Bij ouderbegeleiding bespreken we de problemen die ouders kunnen ervaren in de opvoeding van hun kind. Samen met jullie wordt gezocht naar een passende manier van omgaan met jullie kind en diens specifieke eigenschappen.

Vaak zijn algemene opvoedingsprincipes niet voldoende. Ouderbegeleiding is maatwerk waarin gezocht wordt naar een aanpak die bij de ouders en bij het kind past. De begeleiding is erop gericht om zó om te gaan met het kind, dat emotionele of gedragsproblemen verminderen en de situatie thuis (en op school) prettiger wordt.

In de ouderbegeleiding staat de rol als ouder centraal. Dit betekent dat relatieproblemen of persoonlijke problemen slechts aan de orde komen als deze samenhangen met de problemen van het kind.

Vergoeding & Tarieven


Vergoeding door gemeente

Behandeling en diagnostiek bij jeugdigen onder de 18 jaar worden volledig vergoed door de gemeente.

De praktijk biedt zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is een verwijzing van de huisarts of het wijkteam nodig.
Hierin dient ten minste te worden vermeld: NAW gegevens, vermoedelijke DSM-IV diagnose en of het een verwijzing voor Basis of Specialistische GGZ betreft.

Tarieven

Het door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde tarief is € 105,25 per consult. Dit is inclusief voorbereidingstijd en administratie. De duur van een sessie is 45 minuten. Ook een inhoudelijke telefoongesprek en e-mailcontact worden volgens dit tarief naar rato gefactureerd.

De kosten van een intelligentieonderzoek zijn € 650,- (inclusief intake, onderzoekscontact, verslaglegging, toelichtend gesprek en onderzoeksrapport). Kosten voor intelligentie onderzoek worden doorgaans niet door de gemeente vergoed, tenzij het onderdeel is van een specialistisch behandeltraject.

Indien een afspraak niet of niet tijdig afgezegd is (minstens 48 uur tevoren), geldt dat het volledige tarief bij de cliënt in rekening wordt gebracht. Dit bedrag kan niet bij de gemeente gedeclareerd worden.