Volwassenen

Lees hier waarvoor volwassenen terecht kunnen in de praktijk of meld direct aan.


Waarom aanmelden?

Iedere volwassene zit weleens niet zo lekker in zijn vel, maar als gevoelens van angst, somberheid of spanning aanhouden kan het helpen om hulp te zoeken.
De PsyPraktijk|VanUden is er voor volwassenen die vragen hebben over:

 • angsten, fobieën en dwang
 • depressie en dysthymie
 • stress en faalangst
 • psychosomatische klachten
 • lichamelijke klachten waarvoor geen oorzaak is gevonden
 • eetproblemen
 • traumatische ervaringen (seksueel misbruik, geweld in het gezin)
 • gestagneerde rouw
 • gezin of relatieproblemen
 • persoonlijkheidsproblematiek
 • sociale omgang (o.a. autisme)
 • druk, onrustig of agressief gedrag

Voor wie?

Iedereen ouder dan 18 jaar.

Volwassenen die behandeling zoeken in de GB-GGZ of Specialistische GGZ.

Behandeling wordt door alle zorgverzekeraars vergoed.

Intake


Intake

In het eerste gesprek staan wij stil bij uw hulpvraag, het ontstaan en verloop van de klachten en de soort hulp waarnaar u op zoek bent.
Aan het eind van het gesprek bespreken we een voorstel voor verdere behandeling.
Klik hier voor meer informatie over de praktijkruimte en de praktijkhouder.

Meenemen

Belangrijk om mee te nemen tijdens het eerste gesprek:

 • Verwijsbrief van de huisarts met daarop vermeld: vermoedelijke DSM-V classificatie, AGB-code van de verwijzende (huis)arts type behandelprestatie (Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ)
 • Geldig identiteitsbewijs
 • pasje (of kopie) van de zorgverzekeringspas
 • Ingevuld aanmeldformulier

Behandeling


Doel van de behandeling is dat de cliënt meer greep krijgt op zichzelf en zijn omgeving. Er wordt veel waarde gehecht aan een open, gelijkwaardige en actieve samenwerkingsrelatie tussen therapeut en cliënt. Op een flexibele wijze wordt aangesloten bij de vraag van de cliënt. Middels voor en nametingen (ROM) als ook cliënttevredenheidsvragenlijsten worden de behandeleffecten en de cliëntervaringen gemeten. De resultaten hiervan worden in de behandeling besproken en ingezet.

Psychotherapie

De psychotherapeut hanteert verschillende methodieken, kan persoons- maar ook klachtgericht werken. De therapeutische relatie tussen patiënt en therapeut staat centraal.
De kracht van de psychotherapeut is de 'werkalliantie': de therapeutische relatie tussen patiënt en therapeut. Onzichtbaar voor het blote oog, maar aantoonbaar effectief bij de behandeling van patiënten met zeer diverse problematiek. De psychotherapeut is in staat het behandelproces en het behandelresultaat inzichtelijk te maken. Voor de patiënt maar ook (geanonimiseerd) voor de buitenwereld.
De psychotherapeut biedt de patiënt effectieve behandeling en deskundige begeleiding bij enkelvoudige evidence based behandelingen én bij uiterst complexe, meervoudige psychische problemen in de zorgprogramma´s. Bijvoorbeeld voor angst- en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, identiteitsstoornissen en gedragsstoornissen. Het kan hierbij gaan om patiënten uit uiteenlopende doelgroepen en in verschillende 'settingen'.
Voor uitgebreide informatie kijk op www.psychotherapie.nl

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een samensmelting van twee psychotherapeutische methoden: gedragstherapie en cognitieve therapie.

In de gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe men handelt, bepaalt immers ook in belangrijke mate hoe men zich voelt. De behandelaar helpt de cliënt de problematische gedragingen en de omstandigheden waarin deze voorkomen in kaart te brengen en bedenkt samen met de cliënt beter passend gedrag. De cliënt leert dit niet alleen door erover te praten maar ook door het nieuwe gedrag stap voor stap in praktijk te brengen.

In de cognitieve therapie wordt veel waarde gehecht aan de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Uitgangspunt van de cognitieve therapie is dat gevoelens en gedragingen veroorzaakt of in stand gehouden worden door ideeën en overtuigingen over onszelf, de ander of de wereld. Wanneer men geneigd is te negatief te oordelen kan dit leiden tot lastige gevoelens en gedragingen. Bij een negatieve wijze van denken, onderzoeken therapeut en cliënt of deze wijze van denken reëel is en wordt samen gezocht naar meer passende gedachten.

Door middel van oefeningen en thuisopdrachten wordt de cliënt in cognitieve gedragstherapie gestimuleerd om ook buiten de therapiezittingen actief te werken aan de behandeling. Cognitieve gedragstherapie sluit zo concreet mogelijk aan op de moeilijkheden van de cliënt. Doorgaans gaat het om tien tot vijfentwintig zittingen. Voor uitgebreide informatie zie www.vgct.nl

Oplossingsgerichte therapie

Bij oplossingsgerichte therapie is het doel om mensen flexibeler te maken in het oplossen van hun problemen, mogelijkheden te scheppen en hoop voor de toekomst te geven. Er wordt uitgegaan van de kracht en de creativiteit van de cliënt en diens probleemoplossend vermogen. De onderliggende gedachte is dat de cliënt de oplossing al in zich heeft en dat door het stellen van specifieke vragen dit proces bevorderd kan worden. De oplossingsgerichte therapie is gericht op de toekomst. Door in bepaalde situaties anders te gaan handelen, gaat de cliënt ook vaak anders tegen het probleem aankijken. Oplossingsgerichte therapie is in principe kortdurend.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Voor uitgebreide informatie zie www.emdr.nl. Hier kunt u diverse brochures downloaden en een filmpje zien van een EMDR therapie.

E-Health

Daar waar mogelijk worden modules E-health ingezet ter aanvulling op de behandeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Telepsy.

Vergoeding & Tarieven


Vergoeding door zorgverzekeraar

Behandeling en diagnostiek bij volwassenen boven de 18 jaar worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar.
Wel is er sprake van het wettelijk eigen risico. In 2021 bedraagt dit € 385,-. Dit betekent dat voor de gekozen lichamelijke en psychologische zorg uit het basispakket maximaal € 385,- zelf betaald moet worden, tenzij gekozen is voor een hoger eigen risico.

De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars voor Basis GGZ dan wel Specialistische GGZ. Registratie van consulten geschiedt op basis van planning = realisatie.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is een verwijzing van de huisarts nodig. Hierin dient ten minste te worden vermeld: NAW gegevens, vermoedelijke DSM-V diagnose en dat het een verwijzing voor Specialistische GGZ betreft.

Tarieven

Het behandel- en diagnostiektarief bedraagt € 105,25 per sessie. Dit is inclusief voorbereidingstijd en administratie. De duur van een sessie is 45 minuten. Ook een inhoudelijke telefoongesprek en e-mailcontact worden volgens dit tarief naar rato gefactureerd.

In geval van niet verzekerde zorg zoals rouwproblematiek, aanpassingsstoornissen en relatietherapie dient de behandeling zelf te worden betaald. Het door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde tarief is € 105,25 per consult.

Indien een afspraak niet of niet tijdig afgezegd is (minstens 48 uur tevoren), geldt dat het volledige tarief bij u in rekening wordt gebracht. Dit bedrag kan niet bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden.


Vanaf 1 januari 2022 start in de GGZ het Zorgprestatiemodel

Per 2022 verandert de wijze waarop behandelingen in de GGZ vergoed worden door de zorgverzekeraars. Nu worden behandelingen pas na het sluiten van een behandeltraject gedeclareerd als een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit declaratiesysteem zal 31 december aanstaande komen te vervallen. De kosten van een GGZ-behandeling worden vanaf 1 januari 2022 onder het nieuwe Zorgprestatiemodel standaard opgebouwd door de consulten die u heeft met een zorgverlener. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een intakegesprek, diagnostiek, adviesgesprek en een behandelsessie. Ook in 2022 is er met alle verzekeraars een contract afgesloten en worden de nota’s direct ingediend bij de zorgverzekeraar.


Een dubbel verplicht eigen risico?

De overgang van de huidige DBC-systematiek naar het nieuwe Zorgprestatiemodel heeft gevolgen voor uw verplicht eigen risico, ingeval er op 31 december nog sprake is van een lopende behandeling. Alle lopende behandeltrajecten moeten namelijk op 31 december aanstaande gesloten worden. Op 1 januari 2022 zal voor al deze trajecten automatisch een nieuw zorgtraject worden gestart vanuit het Zorgprestatiemodel. Dit kan gevolgen hebben voor uw eigen risico. Wanneer uw behandeling dit jaar is begonnen en in 2022 wordt voortgezet, zal als gevolg van het nieuwe declaratiesysteem voor dezelfde behandeling ook uw eigen risico voor 2022 worden aangesproken. Er is tegen dit dubbele eigen risico bezwaar gemaakt door patiënten belangenverenigingen. Het Ministerie van VWS heeft echter aangegeven dat zij hier geen verandering in kunnen brengen.