Welkom


Lees hier over algemene praktijkinformatie of meld direct aan.

Welkom bij PsyPraktijk|VanUden, een particuliere praktijk voor gezondheidszorgpsychologie, psychotherapie, cognitieve gedragstherapie en ouder en/of gezinsbegeleiding in Vleuten. De praktijkhouder is mevr. drs. C.S. (Cuny) van Uden.

In de PsyPraktijk|VanUden kunt u terecht voor zowel kortdurende psychologische hulp als langdurige en intensieve psychotherapeutische behandeling. De praktijk biedt behandeling aan zowel jeugdigen als volwassenen.

Op deze website hoop ik u op een toegankelijke manier bekend te maken met de werkwijze en mogelijkheden binnen mijn praktijk.

Nieuws:

Aannamestop Volwassenen en Jeugd
Voor volwassenen en jeugdigen geldt een algehele aannamestop.Meer info
Budgetplafond verzekeringskoepel CZ bereikt (1-4-2023)
Voor 2023 is er geen ruimte meer voor verzekerden van CZ, OHRA en Delta Lloyd.
Visitatie NIP (15-09-2019)
PsyPraktijk|VanUden heeft het certificaat Visitatie NIP behaald.
Clientervaring 2021
CQ-meting (10-01-2023)
Gemiddelde score 9 (90%)! Wederom een score om trots op te zijn!
Artikel in Gezond in Leidsche Rijn (01-06-2017)
Artikel door PsyPraktijk|VanUden Co-sleepen.

Aanmelden
Voor telefonisch overleg spreek een bericht in, dan wordt u binnen enkele dagen teruggebeld. Of stuur een email naar info@psypraktijkvanuden.nl met de vraag met u in contact te treden. Via de beveiligde omgeving van Zivver ontvangt u vervolgens bericht.

Kinderen en jeugdigen worden door hun ouders/verzorgers aangemeld.
Jeugdigen vanaf 16 jaar kunnen zichzelf aanmelden.

Verwijzers kunnen voor overleg over doorverwijzing altijd contact opnemen. De feitelijke aanmelding moet echter door de cliënten zelf gedaan worden.

Bij de uiteindelijke aanmelding worden enkele noodzakelijke gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, BSN nummer, naam huisarts en een korte omschrijving van uw klachten/problemen gevraagd via de beveiligde omgeving van Zivver.

Wilt u voor vergoeding door uw ziektekostenverzekering of uw gemeente in aanmerking komen, dan dient u de verzekeringsgegevens en een verwijsbrief van de huisarts mee te nemen.

Praktijkhouder


C.S. van Uden

C.S. van Uden

Praktijkhouder


Cuny van Uden is geregistreerd Psychotherapeut en geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog, Cognitief Gedragstherapeut en EMDR-therapeut in de jeugd- en volwassenenzorg, voor zowel de basis generalistische GGZ als ook de specialistische GGZ.

Zij werkte als orthopedagoog in de jeugdhulpverlening en bij een zorgafdeling van het middelbaar beroepsonderwijs. Vervolgens heeft zij in de functie van GZ-psycholoog bij de Stichting Leerlingzorg Almere verschillende projecten opgezet en gecoördineerd rond de behandeling en ondersteuning van scholieren (en hun ouders) die kampen met sociaal-emotionele problematiek.

Ook was zij tot 2009 werkzaam als behandelaar in een traumacentrum te Dronten voor jeugdigen en volwassenen die slachtoffer waren van (seksueel) geweld. Vervolgens heeft zij de overstap gemaakt naar GGz Centraal, locatie Fornhese te Almere, een poliklinische behandelsetting voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Hier was zij verantwoordelijk voor individuele behandelingen, ouderbegeleiding, oudertraining, groepsbehandeling en diagnostiek.

Vanaf 2011 voert zij een eigen vrijgevestigde praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie. Inmiddels heeft zij haar kennis verbreed naar het werken met volwassenen met (complexe) psychische problematiek. Gedurende 3 jaar werkte ze in een psychotherapiepraktijk die zich richtte op de behandeling van volwassenen en adolescenten binnen de specialistische GGz.

In haar eigen praktijk kiest zij voor meer persoonlijke aandacht voor de cliënt, het bieden van snellere, op het individu afgestemde en waar mogelijk kortere behandeling.

Specialismen in behandelmethodiek zijn: psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, traumabehandeling, schematherapie, oplossingsgerichte therapie en schoolproblemen.

Lidmaatschappen en registraties

  • BIG registratie gezondheidszorgpsycholoog (BIG register)
  • BIG registratie psychotherapeut (BIG register)
  • Registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie (Kwaliteitsregister)
  • Lid van de Vereniging voor Gedragstherapie en CognitieveTherapie (VGCT)
  • Lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP)
  • Lid van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP)
  • Lid van de Europese vereniging voor Psychotrauma (ESTSS)

Praktijkruimte


Wachtruimte

Wachtruimte

PsyPraktijk|VanUden is een aan huis gevestigde praktijk in Vleuten. De praktijk beschikt over een wachtkamer met toilet op de begane grond.

Behandelkamer

Behandelkamer

De behandelkamer bevindt zich op de begane grond.

Samenwerking


PsyPraktijk|VanUden werkt samen met:

Kwaliteitsbewaking


De kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt gewaarborgd door de beroepscode van de beroepsvereniging (beroepscode NIP) en via intercollegiale toetsing.

De behandelaar is ingeschreven in het BIG register. Dit betekent dat er volgens de Wet 'Beroepen in de individuele gezondheidszorg' wordt voldaan aan gestelde opleidingseisen, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden.

Bij afwezigheid en eventuele waarneming in verband met vakantie of ziekte wordt de cliënt daarover geïnformeerd. Buiten kantoortijden kan per email contact worden verzocht. In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts.

AVG

Binnen de praktijk wordt gewerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit betekent dat er op zorgvuldige wijze aandacht wordt besteed aan dossiervorming en bescherming van uw privacy. Uitsluitend met uw schriftelijke toestemming zal informatie worden verstrekt aan derden. Hierbij kunt u denken terugkoppeling van de behandeling aan de verwijzende huisarts.

Privacystatement PsyPraktijk|VanUden

Klachtenregeling

De praktijk conformeert zich aan de klachtenregeling zoals vastgesteld door onze beroepsvereniging NIP.
Onder beroepscode is een directe verwijzing naar deze klachtenregeling te vinden.

Wachttijden

Hieronder is aanvullende informatie m.b.t. de wachttijd beschreven.


Aanmeldwachttijd in weken? Meer dan 8 weken. Er is daarom helaas een aanmeldingsstop. Op de site bij “Nieuws” wordt gemeld wanneer deze stop opgeheven zal worden.
Behandelwachttijd? Er is geen behandelwachttijd. Na aanmelding en intake sluit de behandeling daarop meteen aan.
Wachttijd afhankelijk van waar iemand verzekerd is? De wachttijd na opheffing van de aanmeldwachttijd is per verzekeraar niet anders. Wel kan bij sommige verzekeraars het omzetplafond reeds bereikt zijn. Informatie daarover wordt verstrekt per email op aanvraag.
Wachtlijstbemiddeling? Als de wachttijd te lang is dient patiënt zich te wenden tot zijn zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.
Datum laatste update van wachttijden? Er volgt eens per maand een update in de rubriek “Nieuws” op de startpagina.

Kwaliteitsstatuut

In het Kwaliteitsstatuut ggz staat aangegeven wat zorgaanbieders in de ggz geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren. Dit model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet.

Kwaliteitsstatuut PsyPraktijk|VanUden